جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 237489
  تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1397 14:38
  تعداد بازدید : 271

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1397/01/11 لغایت 1397/01/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1397/01/11 لغايت 1397/01/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران        

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدیمصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون خط محدوده نهایی شهر لواسان    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها        

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها     

   

   

   
  شورای عالی شهرسازی و معماری


  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21284-20/01/1397

  شماره 56787/300 ـ۱۳۹۶/۱۱/۲

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ پیرو مباحث جلسه مورخ  ۱۳۹۶/۸/۸ خود، موضوع سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد و سند مذکور را جهت تطبیق با طرح های فرادست و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی (دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم طرح جامع شهر) به کمیته فنی شماره یک شورا ارجاع و مقرر نمود نظر کمیته فنی در این باره به عنوان مصوبه شورای عالی تلقی و توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

  کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سند پهنه بندی حریم اصفهان را در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ (پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری) مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

  ۱ـ موضوع عدم تداخل تقسیمات سیاسی کشوری بر اساس آخرین مرز تقسیمات سیاسی توسط اداره کل راه و شهرسازی بررسی و در سند نهائی پهنه بندی حریم منعکس گردد.

  ۲ـ از آنجا که سند پهنه بندی حریم یکی از اسناد لازم الاجرا طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، با اولویت حفظ اراضی زراعی باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مرجع و ملاک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هرگونه فعالیت در طول افق طرح جامع قرار می گیرد لازم است هماهنگی های لازم در خصوص انطباق نقشه پهنه بندی پیشنهادی با نقشه های پوشش گیاهی و طبقه بندی مراتع و اراضی کشاورزی و همچنین محدوده آبخوان صورت گیرد. لذا مقرر گردید نقشه نهایی پهنه بندی حریم ظرف مدت ۲ هفته پس از ارسال مدارک توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به تائید مشترک نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و نیرو برسد. تبعاً محدوده آبخوان با توجه به اهمیت موضوع منابع آب پس از تدقیق به عنوان پهنه حفاظت در سند پهنه بندی حریم تثبیت می گردد.

  ۳ـ مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در موضوع پهنه بندی حریم، کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی سازوکار و فرآیند قانونی شکل گرفته باشند (اعم از شهرک های صنعتی، کارگاه ها، صنوف، پادگان ها و عرصه های نظامی و...) تحت کاربری مشخص در نقشه پهنه بندی حریم مشخص گردد.

  ۴ـ نقاط سکونت روستایی،  شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر بر اساس آخرین طرح هادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد کالبد وضع موجود در حریم تثبیت می گردد.

  ۵ـ از آنجا که با توجه به طرح های فرادست از جمله طرح ناحیه اصفهان و طرح مجموعه شهری اصفهان،حریم اصفهان در حوزه مرکزی قرار گرفته و حفاظت و کنترل فضایی در آن ضرورت دارد، در ضوابط مربوط به استقرار فعالیت در حریم شهر، هرگونه استقرار صنایع جدید (مطابق ضوابط استقرار صنایع مصوب هیئت وزیران) در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در خارج از شهرک های صنعتی به عنوان فعالیت ممنوع قید شود.

  ۶ـ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ در موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری، در حریم شهر لحاظ و پیشنهادات مربوطه در خصوص پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حریم شهر ارائه گردد.

  ۷ـ جداول مربوط به ضوابط ساخت وساز در پهنه های مختلف از پیشنهادات طرح حذف و موارد حسب موضوع با رعایت کلیه ضوابط دستگاه های بخشی و سایر قوانین موضوعه به مرجع تصویب کننده ذی ربط (ملی یا محلی) احاله گردد.

  ۸ـ با عنایت به صراحت قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، همه فعالیت های قابل استقرار در اراضی کشاورزی به استثنای موارد مشمول تبصره ۴ قانون مذکور به عنوان فعالیت مشروط قید گردد.

  ۹ـ ضمن انطباق عناوین زیر پهنه ها با پهنه های اصلی در حریم شهر، راهبردهای کلان پیشنهادی این طرح به عنوان سند پشتیبان برای هر یک از زیر پهنه ها ارائه گردد.

  ۱۰ـ سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان با اعمال اصلاحات مذکور مشتمل بر نقشه پهنه بندی حریم، ضوابط مجاز و ممنوع و مشروط استقرار فعالیت و راهبردهای کلان مربوط به هر یک از زیر پهنه ها توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ابلاغ شود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. همچنین دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران اسناد طرح به شرح مذکور در بند ۱۰ و با اعمال اصلاحات فوق الذکر جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی


  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21284-20/01/1397

  شماره 57251/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

  شهردار محترم تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ خود «طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن» موضوع بند یک مصوبه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران را پیرو مباحث مطروحه در بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شورای عالی مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ کمیته فنی و تأکید بر  این نکته که: تغییر رویکرد اتخاذشده در طرح، خصوصاً در محدوده باغات کشت اجباری،  از پارک عمومی به باغسار مشارکتی در مغایرت کامل با مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تبعاً فرصت بهره مندی از یک عرصه سبز یکپارچه را در مسیر کریدور هوایی غرب تهران برای همیشه از بین می برد. فرصت یگانه و تکرار نشدنی باغات کن بعنوان فیلتر سبز تصفیه هوا در ورودی غرب تهران با توجه به مصائب مبتلابه این شهر، قطعاً از چنان اهمیتی برای شهر تهران به عنوان پایتخت کشور برخوردار است که پشتیبانی هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی را از مصوبه قبلی شورای عالی، مبنی بر صیانت از باغات کن و اختصاص آن به پارک عمومی شهری به عنوان عنصر حیاتی در ساختار فضایی شهر تهران و تبدیل این اراضی به پارک عمومی طلب می کند. لذا در راستای تحقق این اهداف مقرر می گردد:

  ۱ـ طرح ارائه شده جهت انطباق حداکثری با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شورای عالی (حداکثر ظرف مدت ۲ ماه) و ارائه گزارش مجدد به شورای عالی، به کمیسیون ماده پنج شهر تهران عودت داده می شود.

  ۲ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه قانونی جهت تأمین منابع مالی برای تملک باغات موسوم به کشت اجباری و اختصاص آن به فضای سبز عمومی را تهیه و پس از تائید شورای عالی به هیئت محترم وزیران ارسال نماید.

  ۳ـ تا تعیین تکلیف نهایی باغات مصوبات قبلی شورای عالی در خصوص این باغات کماکان به قوت خود باقی است و هرگونه ساخت وساز اعم از احداثات با مصالح سبک، خانه باغ و.... در این باغات ممنوع است.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون خط محدوده نهایی شهر لواسان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21284-20/01/1397

  شماره 53512/300ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰، طرح جامع لواسان را در راستای تکالیف مندرج در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ خود مورد بررسی مجدد قرار داد و خط محدوده نهایی شهر را به شرح نقشه پیوست [نقشه پیوست مذکور فاقد کیفیت مناتسب جهت چاپ بوده است.] که مورد تائید دبیر محترم وقت شورای عالی؛ معاون محترم وقت عمرانی وزیر کشور و معاون محترم امور عمرانی استانداری تهران قرار گرفته است مورد تصویب نهائی قرار داد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21284-20/01/1397

  شماره 52264/300ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان (کلیه استان ها)

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ خود و با توجه به رأی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود:

  ۱ـ حریم روستاهای واقع در حریم شهر ها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی، و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضائی روستا، با رویکرد صرفاً صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت وساز در آنها تعیین می گردد.

  ۲ـ اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصلاح مشخص می شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها و نزدیکی آنها به یکدیگر حداکثر از ۲۰% محدوده مصوب روستا و در سایر استان های کشور از یک برابر محدوده روستا  بزرگ تر نخواهد بود.

  تبصره ۱: با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضائی روستاست، پهنه بندی آن همواره بعنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود.

  ۳ـ مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ها کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها خواهد بود.

  ۴ـ مرجع کنترل و نظارت بر اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر ها به استناد ماده ۱۰ آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد

  تبصره ۱: وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختیارات معاونین استاندار در معرفی مراجع نظارتی تدابیر لازم جهت جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و عدم ایجاد مدیریت های دوگانه و سه گانه در حریم روستا های واقع در حریم شهرها را اتخاذ نماید.

  تبصره ۲: در تعیین حریم روستای واقع در حریم شهر اقدامات به گونه ای خواهد بود که ضمن رعایت مرز تقسیمات کشوری هرگز با محدوده شهر تداخلی نداشته باشد.

  تبصره ۳: در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۵ شورای عالی شهرسازی و معماری (و اصلاحیه ۱۳۸۸/۵/۵) و مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با عنایت به اینکه در صورت وجود روستاهای متعدد در حریم شهر ها، وضع حریم برای آنها می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه سطح حریم شهر اصلی و تبعات جبران ناپذیر در انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی می گردد،لذا مراجع تصویب کننده طرح های هادی موظفند ضمن توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع شهر اصلی، اندازه و شکل حریم روستاهای واقع در حریم شهر ها را به نحوی تعیین کنند که نقش و ماهیت حریم شهر اصلی مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم مخدوش و مختل نگردد.

  ۵ـ با عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه مراجع تصویب کننده طرح های هادی روستاهای واقع در حریم شهر افزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفاً در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند.

  تبصره ۱: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوماً منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراین لازم است هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانونی لازم، به تائید شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهائی نیز برسد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21284-20/01/1397

  شماره 53555/300ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

  استانداران محترم کلیه استان ها

  در راستای اجرای وظایف محوله در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع ارزیابی مسابقات معماری) مبنی بر تهیه دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها، نتایج بررسی طرح پژوهشی «تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص» در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه و دستورالعمل مذکور به شرح ذیل مصوب گردید. مقتضی است مراتب را به نحو مطلوب به شهرداران و سایر مراجع مرتبط در استان منعکس فرمایید.

  مقدمه

  با توجه به ضرورت تدوین معیارهای تشخیص بناهای شاخص و تدوین دستورالعمل های مربوطه به منظور ارتقاء کیفیت سازوکارهای نظارت بر فرآیند طراحی تا ساخت بناهای شاخص و فضاهای شهری و با استناد به وظایف محوله بند ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ موضوع ارزیابی مسابقات معماری مبنی بر تهیه دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و همچنین گردش کار تصویب آنها، دستورالعمل فوق در قالب آیین نامه اجرایی تدوین و مفاد آن از تاریخ ابلاغ برای کلیه نهادهای نظارتی و عملیاتی طراحی، ساخت و اجرای بناها در شهرها لازم الاجرا خواهد بود.

  ماده یک: تعاریف

  ۱ـ بناهای شاخص: بناهایی که به جهت فرم، کالبد، عملکرد، نوع مخاطب، مکان قرارگیری، ماهیت اجتماعی، فرهنگی و ویژگی های کیفی بر سیما و منظر پیرامون خود مؤثر می باشد.

  ۲ـ وجوه سازنده معماری: مؤلفه های تعیین کننده اثر معماری که شامل سه وجه طرح، موضوع و موضع می باشد.

  ۳ـ موضوع معماری: شامل سه وجه «معنایی»، «کارکردی» و «کالبدی» به شرح زیر است:

  الف ـ وجه معنایی: وجه کیفی موضوع هر پروژه که شامل موارد زیر می باشد:

  بعد آیینی ـ اعتقادی: اماکن متبرکه

  بعد اجتماعی ـ فرهنگی: شامل مراکز فرهنگی، تجاری، آموزشی، حکومتی، اداری دولتی یا خصوصی، مکان های ورزشی، فضاهای باز شهری از جمله میادین، گردشگاه ها، مراکز تفریحی و بناهای نمادین

  بعد فیزیکی: مجتمع های مسکونی، تجاری خرد مقیاس، مراکز صنعتی، پایانه های حمل ونقل، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز نظامی و مراکز خدمات شهری

  ب ـ وجه کارکردی: با مقیاس «عملکرد بنا» و «میزان ماندگاری» آن مرتبط بوده و شامل: ۱ـ میزان بهره برداری عمومی (فضاهای عمومی مانند، میدان ها، خیابان ها و پارک های شهری و فضاهای نیمه عمومی مانند، مراکز اداری، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، از قبیل شهرداری ها، مدارس، دفاتر پست، بیمارستان ها، ایستگاه های مسافری و پارکینگ ها)، ۲ـ حوزه نفوذ (فراملی، ملی، منطقه ای، استانی، شهری، ناحیه ای و محله ای) و ۳ـ ماندگاری کارکرد (اماکن متبرکه، ساختمان های مهم حکومتی و دولتی، ایستگاه های اصلی راه آهن و فرودگاه ها، تأسیسات صنعتی زیربنایی، بناهای یادبود، مراکز عمومی فرهنگی در مقیاس شهری یا ملی) می باشد.

  ج ـ وجه کالبدی: شامل سطح اشغال، تراکم و ارتفاع   (اندازه کالبد) می باشد.

  ۴ـ موضع معماری: بستری که بنا در آن ساخته می شود. ویژگی های بستر معماری شامل وجوه کیفی و ابعاد کمی بوده و شامل موارد زیر است:

  الف ـ کیفیات جغرافیای طبیعی مکان: ویژگی های طبیعی بستر طرح در چشم اندازهای طبیعی و در محیط های ساخته بشر بوده و عبارت اند از، مکان های دارای ویژگی های طبیعی خاص، مکان های واسط بصری بین مناطق شهری و پدیده های طبیعی، مکان های دارای دید مناسب به پدیده های مطلوب طبیعی، مکان های در معرض دید و مکان های مؤثر بر بستر طبیعی پیرامون.

  ب ـ کیفیات برخاسته از جغرافیای محیط مصنوع: ویژگی های کیفی مکان مؤثر بر بنا شامل وجوه معنایی (مکان های با ارزش معنوی و مقدس، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی و میراث ناملموس)، کارکردی (شهری، ناحیه ای، محله ای)، کالبدی (موقعیت مکان های مختلف در ساختار فضایی شهرها) می باشد.

  ۵ـ دبیرخانه: معاونت معماری و شهرسازی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها می باشد.

  ماده دو: ملاک های تشخیص شاخص بودن یک پروژه

  ۱ـ ملاک های موضوعی

  الف ـ وجوه کیفی شامل: وجوه معنایی (آیینی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد فیزیکی) می باشد.

  ب ـ وجوه کمی شامل: وجوه کارکردی (از حیث بهره برداری عمومی، حوزه نفوذ، ماندگاری کارکرد) و وجوه کالبدی (سطح اشغال، تراکم، ارتفاع) می باشد.

  ۲ـ ملاک های موضعی

  الف ـ وجوه کیفی بستر معماری شامل: موقعیت تاریخی، موقعیت فرهنگی، کیفیات جغرافیای محیط طبیعی (خصوصیات فیزیکی و طبیعی بستر) می باشد.

  ب ـ وجه کمی بستر معماری شامل: اندازه زمین می باشد.

   

  متن کامل PDF شماره یک

  جدول ۱. ملاک های موضوعی


   

  جدول ۲. ملاک های موضعی

  ماده سه: ضوابط تشخیص ملاک های شاخص پروژه های معماری

  ۱ـ بناهایی که عموماً در بخش دولتی ساخته می شوند و با توجه به مقیاس آنها از نظر کارکردی و کالبدی واجد ارزش فراملی، ملی و منطقه ای می باشند. مانند: وزارت خانه ها و سازمان های مرکزی دولتی (استانداری، فرمانداری، شهرداری و....)، ساختمان های مرکزی بانک ها، سفارتخانه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های اصلی راه آهن شهرها، ترمینال های شهری، استادیوم ها، ورزشگاه های بزرگ، پردیس ها و دانشگاه ها با اهمیت ملی و استانی، مراکز فرهنگی، موزه ها و مراکز اسناد، تالار های فرهنگی، سینماها و تئاترها (در مقیاس شهری)، مراکز انتظامی و نظامی اصلی شهرها، بیمارستان ها و مراکز درمانی بزرگ، مصلی ها، مساجد اصلی شهر، بناهای یادمان شهری، دروازه ها، آرامگاه های بزرگان، هتل های بزرگ و مراکز توریستی با اهمیت، مراکز تجاری بزرگ و پروژه های طراحی شهری، پروژه های شاخص می باشند.

  ۲ـ بر اساس مفاد ماده یک و جدول شماره ۱، چنانچه موضوع پروژه های معماری، به لحاظ وجه معنایی، کارکردی (میزان عمومیت، حوزه نفوذ، ماندگاری) و کالبدی (سطح اشغال، تراکم، ارتفاع) در مرتبه بالاتری قرار گیرد، آن پروژه شاخص می باشد.

  ۳ـ مواضع تعریف شده در طرح های فرادست (مراکز شهری، پهنه های ارزشمند، مجموعه های ورزشی در مقیاس شهری و پهنه های ویژه)، مواضع پیرامون آثار، بافت ها و مراکز تاریخی و اماکن متبرکه و حریم آنها و مواضع مجاور حریم های موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست، مواضع مؤثر بر ایجاد بناهای شاخص می باشند.

  ۴ـ بر اساس مفاد ماده یک و جدول شماره ۲، بستر پروژه های معماری، چنانچه به لحاظ کیفیات جغرافیای محیط طبیعی و واقع شدن در ساختار فضایی شهر (قلمروها، مسیرها، مراکز شهری، تقاطع مسیرها، مانند چهارراه ها) در مرتبه بالاتری قرار گیرد، پروژه معماری که در آن ساخته می شود شاخص می باشند.

  ۵ ـ موقعیت قرارگیری زمین نسبت به شریان ها، درجه شریان ها، همچنین موضوع پروژه ای که در آنها احداث شود، از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت ترافیک در این شریان ها خواهد بود. با توجه به میزان تأثیرگذاری (ایجاد بهبود یا اختلال در وضعیت ترافیک) موقعیت بستر طرح بر میزان نقش آن در شاخص شدن پروژه تأثیرگذار است.

  ماده چهار: فرآیند سازوکار تشخیص پروژه های شاخص

  ۱ـ پروژه های شاخص موضوعی (بند ۱، ماده ۳) لزوماً در کمیته «تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (فنی ۳) » مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  ۲ـ پروژه های شاخص موضوعی و موضعی استانی در کمیته های سیما و منظر (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  تبصره: بر اساس مواضع واجد ارزش و منطبق بر ملاک ها و معیارهای شاخص بودن (مطابق با فهرست موضوعی و موضعی ماده ۳) نقشه پهنه بندی شهرها به جهت تکمیل فرآیند تشخیص، توسط کمیته سیما و منظر شهری تهیه و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

  ۳ـ نظارت بر فرآیند طراحی(بررسی تخصصی، برگزاری مسابقه یا انتخاب مشاور) و اجرای پروژه های شاخص بر عهده دبیرخانه کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری بوده و گزارش اقدامات توسط دبیرخانه به کمیته «تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (فنی ۳)» ارسال می گردد.

  تبصره: بنا بر ضرورت بازنگری اعضاء کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نماینده متخصص (معماری، طراحی شهری) استانداری به اعضا اضافه می گردد.

  ۴ـ در خصوص پروژه های موضوعی واجد ارزش ملی یا فراملی پس از طی فرآیند بررسی در «کمیته تخصصصی [تخصصی] معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش(فنی۳)» می بایست جهت برگزاری مسابقه به دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی ارجاع گردد.

  تبصره: در صورت صلاحدید کمیته فوق مبنی بر عدم برگزاری مسابقه می بایست مشاور اصلح جهت طی فرایند طراحی، توسط کمیته مربوطه تعیین گردد.

  ۵ـ در خصوص پروژه های موضوعی و موضعی در سطح استان ها فرآیند طراحی تا ساخت پروژه، به تشخیص و پیشنهاد کمیته های «ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» صورت پذیرد.

  تبصره: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نتیجه پایش فرآیند بررسی و تشخیص بناهای شاخص در کمیته های «ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری و کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (فنی ۳)» را ظرف مدت یک سال، جهت تصمیم گیری های بعدی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

   


  نمودار شماره ۱: نمودار گردش کار

   

  بنا به ضرورت شناسایی بناهای واجد ارزش و تعیین ملاک ها و معیارهای طراحی بناهای شاخص، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص اقدام و بعد از تأیید کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) نتیجه به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

  همچنین شناسایی بناهای واجد ارزش در استان ها بر عهده دبیرخانه کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری بوده و گزارش اقدامات توسط دبیرخانه ها به کمیته «تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (فنی ۳)» ارسال می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28666410
اکنون :
42