جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 234321
  تاریخ انتشار : 5 اسفند 1396 9:5
  تعداد بازدید : 610

  تازه های مقالات فارسی بهمن ماه 96

  تازه های مقالات فارسی بهمن ماه 96

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۲۵۱

  تبيين کرامت ذاتي انسان در رويکرد علامه جعفري/ سيدمحمد صادق احمدي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱-۲۵.

  ۱۳۲۵۲

  آزادي آکادميک در نظام بين المللي حقوق بشر/ رضا اسلامي، پيمان مرادي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۲۷-۷۱.

  ۱۳۲۵۳

  مصونيت پارلماني نمايندگان مجالس ايران و تاجيکستان/ مصطفي جعفري.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۷۳-۹۳.

  ۱۳۲۵۴

  فلسفه وجودي مجلس دوم در دولت هاي يکپارچه و فدرال/ بيژن عباسي، مرتضي همتي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۹۵-۱۱۸.

  ۱۳۲۵۵

  انديشه سياسي جان ديويي/ علي قانعي، محمد حسنوند، فروغ حيدري شولي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱۲۱-۱۴۹.

  ۱۳۲۵۶

  مفهوم قانون در جدال فقيهان عصر مشروطه/ فردين مرادخاني.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱۵۱-۱۷۴.

  ۱۳۲۵۷

  تحليل مفهوم و قلمرو آزادي از منظر جان رالز/ حسن خسروي، فاطمه نياوراني.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۱-۳۰.

  ۱۳۲۵۸

  اخلاق منشا هنجارگذاري قانون اساسي؟/ مسعود راعي، بابک باصري.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-۶۴.

  ۱۳۲۵۹

  انساني شدن حقوق بشر در پرتوي بکارگيري مفاهيم ايثار و صلح واقعي/ عباسقلي عسگريان، رسول رضايي آدرياني.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-۹۱.

  ۱۳۲۶۰

  تحليلي بر گستره حقوق و آزادي هاي فکري در پرتو اصل حاکميت قانون در قانون اساسي مصر(قانون اساسي مصوب ۲۰۱۴ ميلادي)/ محمد مظهري...[و ديگران].- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-۱۱۹.

  ۱۳۲۶۱

  تفويض اختيار قانونگذاري در حقوق اساسي ايران، کامرون و کنيا/ ناصرعلي منصوريان، محيا کامراني.- حقوق اساسي. ۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-۱۵۴.

  ۱۳۲۶۲

  آينده اکنون رسيده است: ضرورت حضور موثر جامعه وکالت ايران در IBA/ سعيد دهفان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۷-۱۴.

  ۱۳۲۶۳

  ضرورت رسيدگي قضايي در بررسي صلاحيت ها/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵-۲۱.

  ۱۳۲۶۴

  آثار حقوقي تلف عين مستاجره/ امير حسين آبادي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۴۵-۵۲.

  ۱۳۲۶۵

  حق مرخصي زندانيان: بررسي ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي کيفري/ عبدالفتاح سلطاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۵۳-۶۰.

  ۱۳۲۶۶

  نکات کليدي قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل/ مهراب داراب پور، عرفان فيض مغربي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۶۱-۷۹.

  ۱۳۲۶۷

  تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: جمهوريت؛ معيار سنجش اعتبار و مشروعيت نظام سياسي/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۸۱-۱۰۴.

  ۱۳۲۶۸

  مسئوليت توليدکننده و حقوق مصرف کننده/ سعيد رضايي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۰۵-۱۲۸.

  ۱۳۲۶۹

  اصلاحات در ديوان عالي کشور فرانسه/ اسماعيل شايگان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۲۹-۱۵۲.

  ۱۳۲۷۰

  تحديد تشريفاتي ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي/ سيداحمد باختر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵۳-۱۶۸.

  ۱۳۲۷۱

  بازخواني مقررات مربوط به جلب ثالث به دعوي در قانون آيين دادرسي مدني/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۶۹-۱۸۲.

  ۱۳۲۷۲

  هداياي دوران نامزدي و زندگي مشترک/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۸۳-۱۹۰.

  ۱۳۲۷۳

  جرم شناسي شيطان گرايي و کارآگاه نوپديد در نگاهي به سريال کارآگاه واقعي/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ۲۳۸، پاييز: ص. ۱۹۱-۲۰۴.

  ۱۳۲۷۴

  بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري در قانون مجازات اسلامي/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۱۵-۳۰.

  ۱۳۲۷۵

  آثار تعليق سردفتر و يا دفتريار در راستاي جرايم ارتکابي/ ميثم نعمت اللهي، ليلا خدادادي.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۳۱-۶۰.

  ۱۳۲۷۶

  شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود/ صابر ناظمي پول.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۶۱-۶۹.

  ۱۳۲۷۷

  بررسي بازنشستگي اختياري و عدم احتساب سوابق انفصال موقت/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۷۱-۷۸.

  ۱۳۲۷۸

  لزوم احراز هويت به روش ترکيبي در دفاتر اسناد رسمي/ سيدمحسن ميري.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۷۹-۹۷.

  ۱۳۲۷۹

  بررسي کاستي هاي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و مقايسه آن با قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ۱۳۹۰/ محمدرضا غفاري، طلوع ابطحي.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۹۹-۱۳۶.

  ۱۳۲۸۰

  مقارنه عقود مخاطره با ساير عقود/ منصوره داورپناه.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۱۳۹-۱۸۰.

  ۱۳۲۸۱

  ضمان يد/ علي لعلي، سيامک لطفياني، سيدمحي الدين امام زاده.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۱۸۱-۱۹۶.

  ۱۳۲۸۲

  عنصرشناسي بزه اخلال در نظام اقتصادي ايران/ علي توسلي، بهنوش فلاحت پيشه.- کانون. ۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ۱۶۷ و ۱۶۸: ص. ۱۹۷-۲۱۸.

  ۱۳۲۸۳

  بررسي تطبيقي نقض حق اختراع در حقوق ايران و انگليس/ مريم قرباني فر.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۷-۴۴.

  ۱۳۲۸۴

  شاخص هاي دولت مدرن در انديشه ي سياسي ابن خلدون/ محمدرضا مجتهدي، فايقه چلبي، فرزاد جنگجوي(خراطا).- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۴۵-۷۳.

  ۱۳۲۸۵

  اعمال قواعد عمومي مجازات نسبت به اشخاص حقوقي/ بهروز قليزاده.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۷۵-۹۳.

  ۱۳۲۸۶

  تضمين عيني منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستي/ سيدجعفر کاظم پور، مينا باراني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۹۵-۱۱۶.

  ۱۳۲۸۷

  رويه ي قضايي ديوان بين المللي دادگستري در تعيين اقدمات تاميني موقتي با تاکيد بر پرونده ي معبد پره ويهار/ سهيلا کوشا.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۱۱۷-۱۵۴.

  ۱۳۲۸۸

  حملات سايبري و ممنوعيت توسل به زور/ همايون حبيبي، وحيد بذار.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۱۵۵-۱۷۸.

  ۱۳۲۸۹

  اصل احترام به تنوع فرهنگي در اسناد بين المللي و رابطه ي آن با صلح/ رحمت اله فرخي، مصطفي اعلايي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۶، سال نهم، شماره ۱۹، پاييز: ص. ۱۷۹-۲۱۶.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360936863
اکنون :
12